Mapa světa
Fondy kvalifikovaných investorů

Objevte svět alternativních investic pro kvalifikované investory s námi

Unikátní příležitost investovat

Fondy kvalifikovaných investorů

CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Investuje do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK či do zápůjček.
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Investuje do dlouhodobě atraktivních retailových a komerčních nemovitostí se stabilním výnosem z nájmu.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou.
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren.
ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
Nejdynamičtěji rostoucí nemovitostní fond na trhu, zaměřující se na retail parky ve středních a menších
městech.
Wine Management SICAV, a.s.
Investiční fond, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů.
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Fond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče.
AMADEUS SICAV a.s.
Investiční strategie fondu stojí na několika pilířích – široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic.
ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity. Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.
Georgia Energy SICAV a.s.
Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zejména vodních elektráren v Gruzii.
Property Fund for Living SICAV a.s.
Hlavní cíle fondu a jeho podfondu jsou investice do výstavby nových domovů pro seniory, a to jak klasických, tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer centra.
3M FUND MSI SICAV a.s.
Investiční strategie fondu zahrnuje mix investic do výnosových nemovitostí a developerských projektů prostřednictvím nemovitostních společností.
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
První český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení.
RSBC SICAV, a.s.
Podfond se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií.
Triatleta fund SICAV, a.s.
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích.
Volarik Capital SICAV a.s.
Zhodnocuje prostředky investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. 
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory.
EXPANDIA Investments SICAV, a.s.
Dlouhodobě investuje do fungujících industriálních nájemních parků, dále je rozšiřuje a staví nové.
Silverline Fund SICAV a.s.
Silverline Fund SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na
rezidenční development.

PORTIVA FONDY II SICAV a.s.
PORTIVA FONDY II SICAV a.s. je český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie v ČR.
1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.
Fond zhodnocuje prostředky investorů prostřednictvím úvěrů do společnosti FINEMO.CZ SE, které jsou zajištěny portfoliem reverzních hypoték.
Chci investovat

Smlouvy o úpisu ke stažení

Formuláře pro FKI ke stažení

CODYA MIX

Obchodní nástroj CODYA MIX umožňuje diverzifikovat portfolio do různých sektorově zaměřených fondů a klient si tak může vytvořit investiční mix dle svých preferencí.

 

 

Dokument CODYA MIX

Smlouva o úpisu CODYA MIX

Smlouva o úpisu CODYA MIX CZ/EN

Videonávod smlouva CODYA MIX 

                                                                                    

CODYA Collection 2024

CODYA Collection je PDF dokument, ve kterém najdete všechny potřebné informace týkající se našich fondů a naší společnosti CODYA v přehledné podobě. Najdete zde všechny aktuálně nabízené fondy, protože každý fond, který spravujeme si zaslouží svůj prostor. Většina z nich je součástí našeho obchodního nástroje CODYA MIX, což přináší zajímavé výhody jak pro fond, tak pro investora. 

 Stáhnout PDF CODYA Collection
CODYA Collection

Videonávody

Poplatková kalkulačka

CODYA investiční společnost, a.s.

29
let zkušeností ve finančním sektoru
více než 17,5 mld.
v aktivech
23
nových fondů za 5 let

Seznamte se s postupem, který předchází Vaší investici

Dotazník investora

Zájemce o investici vyplní investiční dotazník včetně určení cílového trhu.

Investiční rozhodnutí

Rozhodnutí investora o investici do daného fondu.

Ověření kvalifikovanosti investora

V souladu s platnou legislativou ověříme kvalifikovanost vhodného investora.

Podpis smlouvy

Uzavření smluvní dokumentace k úpisu cenných papírů.

Seznámení s investičním fondem

Seznámení investora s investiční strategií vybraného fondu, poskytnutí statutu, klíčových informací a dalších podkladů.

Identifikace a kontrola investora

Provedení úkonů podle AML zákona.

Platba

Úhrada částky za upisované cenné papíry.

Vydání cenných papírů

Vydání cenných papírů v příslušné formě (listinné či zaknihované).

Slovník pojmů

Kvalifikovaný investor
Osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, je-li podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje tentýž obhospodařovatel jako tento fond a jehož administraci provádí tentýž administrátor jako tohoto fondu, a odpovídá-li výše splaceného vkladu nebo splacené investice v těchto fondech, jakož i majetku obhospodařovaného podle § 11 odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž obhospodařovatel jako tento fond, ve svém souhrnu částce alespoň:

125000 EUR, nebo 1000000 Kč,
Statut fondu
Zachycuje investiční strategii, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.
Ceník
Obsahuje výše přirážek a srážek účtovaných investorům v souvislosti s vydáním a odkupem cenných papírů.
Výroční zpráva
Poskytuje obraz o hospodaření fondu za uplynulý kalendářní rok, nedílnou součástí je i zpráva auditora fondu.
Portfolio fondu
Zachycuje největší pozice ve fondu.
Uzavřený fond
Po získání kapitálu od investorů se fond uzavírá, fond neumožňuje průběžný nákup a odkup cenných papírů investorů. Tento typ se nejčastěji zakládá na dobu určitou za splněním konkrétního cíle. Po něm následuje přeměna na otevřený fond nebo dojde ke zrušení fondu s likvidací.
Akciová společnost vč. formy s proměnným základním kapitálem
Akciová společnost je druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá z (nehmotných, abstraktních) podílů, ale z akcií, což jsou cenné papíry (nebo zaknihované cenné papíry) tento podíl představující. Vlastníci akcií (akcionáři) mají právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na zisku (dividendu) a související práva a povinnosti.
Smlouva
Zachycuje vztah mezi investorem a obhospodařovatelem a administrátorem fondu, na jehož základě je investorovi umožněno investování do fondu.
Podmínky k investování
Zachycují podrobně služby poskytované investorům a podmínky jejich užití.
Klíčové informace
Obsahují vybrané informace ze statutu.
Cenný papír
Cenný papír je listina či listinu nahrazující evidence (záznam), která inkorporuje (ztělesňuje, obsahuje, nese) soukromé právo, přičemž toto právo je se svým nosičem pevně spjato. Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent. Cenný papír je listina, která je bezprostředním nositelem práva. Představuje dokument, s nímž je svázaná určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch.
Otevřený fond
Umožňuje investorům průběžně nákup a odkup cenných papírů fondu po celou dobu trvání fondu, odkup cenných papírů investora se provádí na účet fondu.
Podílový fond
Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím. Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu (na rozdíl od investičního fondu), je to tedy pouze jakýsi koš, který sdružuje aktiva. Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Otevřený podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností, které umožňují jeho použití ve velmi širokém okruhu investorů.

Legislativa

Uvedené právní předpisy jsou pouze přehledem, který nemusí být úplný a aktuální. Aktuální znění právních předpisů je vždy uveřejněné ve Sbírce zákonů, Věstníku ČNB nebo v Úředním věstníku Evropské unie.

  • Zákon č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech
  • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu
  • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled
  • Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
  • Vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
  • Vyhláška č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance