Mapa světa

Whistleblowing

 

CODYA investiční společnost, a. s. zřídila vnitřní oznamovací systém na základě směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1973 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze upozornit na možné protiprávní jednání, které se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací a jinou obdobnou činností se rozumí:

          a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

          b) samostatná výdělečná činnost,

          c) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

          d) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

          e) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

          f) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, nebo jiného obdobného plnění.

          g) i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:

           a) má znaky trestného činu,

           b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

           c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "zákon"), nebo 

           d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, např. v oblasti

                  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

                  2. daně z příjmů právnických osob,

                  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

                  4. ochrany životního prostředí,

                  5. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

                  6. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

                     (dále jen „Oznámení“).

Oznámení lze podat anonymně.

Oznamovateli je poskytnuta ochrana před odvetným opatřením nebo jakýmkoliv zastrašováním, pronásledováním, diskriminací či jinou formou znevýhodnění, pokud splnil podmínky uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona.

Osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení nemá nárok na ochranu před odvetným opatřením. Současně poučujeme, že taková osoba se může dopustit přestupku podle § 23 odst. 1 zákona.

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

Emailem na adresu: whistleblowing@codyainvest.cz

Písemně na adrese: CODYA investiční společnost, a. s., V Hájích 517/28, 149 00 Praha 4 – Háje – v zalepené obálce s označením „Whisteblowing“

Telefonicky na tel. čísle: + 420 721 746 517 nebo + 420 602 705 752 každý pracovní den v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. (telefonní hovory nejsou nahrávány, o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam – přepis)

Osobně: pouze na základě žádosti oznamovatele shora uvedenými způsoby, přičemž oprávněná osoba oznamovatele přijme v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to požádal (sepisuje se záznam).

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/), vyjma případů, kdy se jedná o porušení AML zákona, které musí být oznámeny u Finančního analytického úřadu (https://fau.gov.cz/kontakty).

Oprávněné osoby:

Kateřina Švecová                                          Dušan Dostrašil

whistleblowing@codyainvest.cz                    whistleblowing@codyainvest.cz

Společnost prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému přijímá všechna Oznámení od oznamovatelů vykonávajících práci nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost.

Vnitřní oznamovací systém není určen k pokládání dotazů či podnětů na oprávněné osoby, ani k podávání stížností na postup osob, jehož důsledkem bude výhradně vedení soukromoprávního sporu s dotčenou osobou bez jakékoliv účasti společnosti.