Mapa světa
Fondy kolektivního investování

Objevte svět alternativních investic pro retailové investory s námi

Unikátní příležitost investovat

Fondy kolektivního investování

Chci investovat

Smlouvy pro speciální fondy ke stažení

Formuláře pro speciální fondy ke stažení

Pro obchodníky

Videonávody

Poplatková kalkulačka

CODYA investiční společnost, a.s.

29
let zkušeností ve finančním sektoru
více než 17,5 mld.
v aktivech
23
nových fondů za 5 let

Seznamte se s postupem, který předchází Vaší investici

Seznámení s investičním fondem

Seznámení investora s investiční strategií vybraného fondu, poskytnutí statutu, klíčových informací a dalších podkladů.

Identifikace a kontrola investora

Provedení úkonů podle AML zákona.

Platba

Úhrada částky za upisované cenné papíry.

Investiční rozhodnutí

Rozhodnutí investora o investici do daného fondu.

Podpis smlouvy

Uzavření smluvní dokumentace k úpisu cenných papírů.

Vydání cenných papírů

Úhrada částky za upisované cenné papíry.

Slovník pojmů

Speciální fond
Speciální fond je fondem kolektivního investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a je vhodný pro investory, kteří disponují základními zkušenostmi a znalostmi ohledně investování do investičních fondů. Cílem je poskytnout investorům zhodnocení investovaných finančních prostředků.

Statut fondu
Zachycuje investiční strategii, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.
Ceník
Obsahuje výše přirážek a srážek účtovaných investorům v souvislosti s vydáním a odkupem cenných papírů.
Výroční zpráva
Poskytuje obraz o hospodaření fondu za uplynulý kalendářní rok, nedílnou součástí je i zpráva auditora fondu.
Portfolio fondu
Zachycuje největší pozice ve fondu.
Uzavřený fond
Po získání kapitálu od investorů se fond uzavírá, fond neumožňuje průběžný nákup a odkup cenných papírů investorů. Tento typ se nejčastěji zakládá na dobu určitou za splněním konkrétního cíle. Po něm následuje přeměna na otevřený fond nebo dojde ke zrušení fondu s likvidací.
Akciová společnost vč. formy s proměnným základním kapitálem
Akciová společnost je druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá z (nehmotných, abstraktních) podílů, ale z akcií, což jsou cenné papíry (nebo zaknihované cenné papíry) tento podíl představující. Vlastníci akcií (akcionáři) mají právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na zisku (dividendu) a související práva a povinnosti.
Smlouva
Zachycuje vztah mezi investorem a obhospodařovatelem a administrátorem fondu, na jehož základě je investorovi umožněno investování do fondu.
Podmínky k investování
Zachycují podrobně služby poskytované investorům a podmínky jejich užití.
Klíčové informace
Obsahují vybrané informace ze statutu.
Cenný papír
Cenný papír je listina či listinu nahrazující evidence (záznam), která inkorporuje (ztělesňuje, obsahuje, nese) soukromé právo, přičemž toto právo je se svým nosičem pevně spjato. Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent. Cenný papír je listina, která je bezprostředním nositelem práva. Představuje dokument, s nímž je svázaná určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch.
Otevřený fond
Umožňuje investorům průběžně nákup a odkup cenných papírů fondu po celou dobu trvání fondu, odkup cenných papírů investora se provádí na účet fondu.
Podílový fond
Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím. Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu (na rozdíl od investičního fondu), je to tedy pouze jakýsi koš, který sdružuje aktiva. Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Otevřený podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností, které umožňují jeho použití ve velmi širokém okruhu investorů.

Legislativa

Uvedené právní předpisy jsou pouze přehledem, který nemusí být úplný a aktuální. Aktuální znění právních předpisů je vždy uveřejněné ve Sbírce zákonů, Věstníku ČNB nebo v Úředním věstníku Evropské unie.

  • Zákon č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech
  • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu
  • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled
  • Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
  • Vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
  • Vyhláška č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance