Mapa světa
Založení a správa fondu

Profesionální řešení = fondy založené na míru

Poradenství

Náš tým CODYA má dlouholeté zkušenosti s kolektivním investováním, neustále vyhodnocujeme vývoj legislativy v oblasti kapitálových trhů. Využijte našeho poradenství od začátku a získáte náskok hned na startu.

Tým CODYA bude celou dobu stát při Vás.

Mám zájem o poradenství

Nabízíme založení investičních fondů

V průběhu zakládání samosprávných i nesamosprávných fondů Vám tým CODYA poskytne

 • Koordinaci potřebných aktivit
 • Spolupráci zakladatelům při založení fondu jakožto právnické osoby vč. vytvoření stanov
 • Zpracování statutu fondu a klíčových informací s ohledem na investiční strategii fondu
 • Přípravu kompletní dokumentace pro povolovací řízení na ČNB
 • Zastoupení zakladatele ve správním řízení vedeném ČNB
Zakládáme fondy:
Samosprávný fond
Pro vznik samosprávného fondu s právní osobností je nezbytné povolení České národní banky (ČNB) dle par.480 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (ZISIF).
V praxi jde o správní řízení srovnatelné s procesem získání povolení ČNB k činnosti investiční společnosti, který obvykle trvá 6-9 měsíců od podání žádosti na ČNB.
Po udělení povolení ČNB k činnosti pak fondu můžeme poskytovat služby v oblasti administrace fondu.
Nesamosprávný fond obhospodařovaný investiční společností
Nesamosprávné fondy kvalifikovaných investorů mohou být s právní osobností (nejčastěji akciová společnost s proměnným základním kapitálem) nebo bez právní osobnosti (podílový fond).
Tento typ fondu je obhospodařován a administrován licencovanou investiční společností.
V tomto případě je proces jednodušší než v případě samosprávného fondu.
Nesamosprávný fond neprochází složitým správním řízením, pouze se zapisuje do seznamu fondů kvalifikovaných investorů vedeného ČNB v souladu s právními předpisy.
Po založení nesamosprávného fondu provádíme jeho obhospodařování a administraci.

Obhospodařování fondů

Disponujeme týmem profesionálů s bohatými zkušenostmi v oblasti obhospodařování různých typů aktiv.

Mám zájem o obhospodařování fondu
Obhospodařování fondu zahrnuje:
 • Řízení investic v rámci stanovené investiční politiky
 • Řízení rizik spojených s obhospodařováním fondu
 • Výkon statutárního orgánu u fondů s právní subjektivitou
 • Vydávání statutu fondu, klíčových informací, plnění informačních povinností a další činnosti

U obhospodařovaných fondů jsme současně jejich administrátorem a zajišťujeme tak komplexní proces fungování fondů.

Administrace fondů

Disponujeme obsáhlými zkušenostmi s poskytováním služeb v oblasti administrace investičních fondů.

Mám zájem o administraci fondu

Administrace fondu zahrnuje:
 • vedení účetnictví, zpracování účetních závěrek
 • výpočet aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného fondem (NAV fondu/cenný papír)
 • vedení seznamu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem
 • zajišťování vydávání a odkupování cenných papírů vydávaných fondem
 • vyhotovení a aktualizace výroční zprávy tohoto fondu
 • informační servis investorům
 • komunikaci s ČNB včetně zajištění výkaznictví
 • komunikace s depozitářem fondu
 • korporátní akce (např. organizace valné hromady)