kvalifikovaný investor

osoba uvedená v § 2a odst. 1 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

osoba uvedená v § 2a odst. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

obhospodařovatel nebo srovnatelná zahraniční osoba na účet investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje,

penzijní společnost na účet účastnického fondu nebo transformovaného fondu, který obhospodařuje,

osoba vykonávající činnost podle § 2 písm. b),

právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy,

osoba, která je podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo práva jiného členského státu považována ve vztahu k investicím do daného fondu kvalifikovaných investorů za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem,

osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, je-li podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje tentýž obhospodařovatel jako tento fond a jehož administraci provádí tentýž administrátor jako tohoto fondu, a odpovídá-li výše splaceného vkladu nebo splacené investice v těchto fondech, jakož i majetku obhospodařovaného podle § 11 odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž obhospodařovatel jako tento fond, ve svém souhrnu částce alespoň:

1. 125000 EUR, nebo

2. 1000000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby nebo

osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň

1. 125000 EUR, nebo

2. 1000000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Jak je kvalifikovaný investor informován:

STATUT FONDU – zachycuje investiční strategii, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice
SMLOUVA – zachycuje vztah mezi investorem a obhospodařovatelem a administrátorem fondu, na jehož základě je investorovi umožněno investování do fondu
PODMÍNKY K INVESTOVÁNÍ – zachycují podrobně služby poskytované investorům a podmínky jejich užití
CENÍK – obsahuje výše přirážek a srážek účtovaných investorům v souvislosti s vydáním a odkupem cenných papírů
KLÍČOVÉ INFORMACE – obsahují vybrané informace ze statutu
VÝROČNÍ ZPRÁVA – poskytuje obraz o hospodaření fondu za uplynulý kalendářní rok, nedílnou součástí je i zpráva auditora fondu
NAV / CENNÝ PAPÍR – hodnota cenného papíru drženého investorem zveřejňovaná ve schválené oceňovací periodě
PORFOLIO FONDU - zachycuje největší pozice ve fondu