Typy fondů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou vymezeny Zákonem č.240/2013 Sb o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, a mohou být zřizovány v různých právních formách a typech dle investičních cílů a potřeb investorů.

ZÁKLADNÍ FORMY FONDŮ:

OTEVŘENÝ FOND – umožňuje investorům průběžně nákup a odkup cenných papírů fondu po celou dobu trvání fondu, odkup cenných papírů investora se provádí na účet fondu
UZAVŘENÝ FOND – po získání kapitálu od investorů se fond uzavírá, fond neumožňuje průběžný nákup a odkup cenných papírů investorů. Tento typ se nejčastěji zakládá na dobu určitou za splněním konkrétního cíle. Po něm následuje přeměna na otevřený fond nebo dojde ke zrušení fondu s likvidací

TYPY FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ:

PODÍLOVÝ FOND
SVĚŘENSKÝ FOND
KOMANDITNÍ SPOLEČNOST
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
AKCIOVÁ SPOLEČNOST vč.formy s proměnným základním kapitálem
EVROPSKÁ SPOLEČNOST
DRUŽSTVO

Jedinou formou fondu bez právní osobnosti je podílový fond.

Podílový fond je souborem majetku bez právní subjektivity nabývající otevřené nebo uzavřené podoby. Vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem investorům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných cenných papírů (podílových listů).

Nejčastěji využívanou formou fondu s právní osobností je akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV).

SICAV je speciální právní formou vyhrazenou pro použití v oblasti investičních fondů. Jedná se o otevřenou strukturu vycházející z běžné akciové společnosti, kterou doplňuje o flexibilní možnosti pro vstup a výstup investorů. V rámci SICAV je oddělena zakladatelská (provozní) a investiční část fondu, a to interním způsobem nebo vytvořením jednoho či více podfondů. V souvislosti s tímto rozdělením SICAV vydává dva druhy akcií – zakladatelské akcie (určené zakladatelům) disponující hlasovacími právy a investiční akcie (určené investorům) s právem odkupu a typicky bez hlasovacích práv.
Pouze tento typ může vytvářet podfondy. Podfond je částí fondu, která může mít definovánu odlišnou investiční strategii a zaměření. Jednotlivé podfondy jsou vzájemně majetkově odděleny a vydávají vlastní investiční akcie s právem zpětného odkupu v případě otevřené formy fondu. V rámci jednoho fondu je tedy možné efektivně vytvářet oddělená portfolia pro různé investory a investiční záměry.